RSS

3. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง (ตอนที่ 2)

12 ส.ค.

คำชี้แจง :  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามในตอนท้าย


ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  ควรจะยึดหลักที่เรียกว่า  5 ส.  ได้แก่

  • สะสาง
  • สะดวก
  • สะอาด
  • สุขลักษณะ  และ
  • สร้างนิสัย

ซึ่งหลักการ 5 ส  ทั้ง 5 ข้อนี้เป็นหลักการที่ใช้สากล ทั่วไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ
เพื่อให้มีผลเป็นที่พึงพอใจ  โดยสรุปได้ดังนี้

สะสาง
เป็นการขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก
ผลจากการไม่ปฏิบัติ

– เสียเวลาค้นหาสิ่งของ
– ตรวจสอบยากว่ามีสิ่งของที่ต้องการหรือไม่
– สถานที่ทำงานมีน้อย
– สิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแล
ผลจากการปฏิบัติ
– หาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย
– มีพื้นที่ทำงานเพิ่มขึ้น
– ประหยัดค่าใช้จ่าย
– ลดความผิดพลาดในการทำงาน

สะดวก
เป็นการจัดของใช้ให้เป็นระเบียบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ผลจากการไม่ปฏิบัติ

– มีความยุ่งยากในการดูแลรักษา
– เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
– ค้นหาสิ่งของยาก
ผลจากการปฏิบัติ
– รักษาคุณภาพสิ่งของได้ง่าย
– ลดการเกิดอุบัติเหตุ
– ลดเวลาในการค้นหาสิ่งของ
– หาสิ่งของได้ง่ายขึ้น

สะอาด
เป็นการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
ผลจากการไม่ปฏิบัติ

– สถานที่ปฏิบัติงานรกรุงรัง
– เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆชำรุด เสียหาย วางไม่เป็นระเบียบ
ผลจากการปฏิบัติ
– สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
– เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

สุขลักษณะ
เป็นการจัดสถานที่ปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขภาพและอนามัย
ของตนเองและผู้ร่วมงาน
ผลจากการไม่ปฏิบัติ
– เกิดมลภาวะต่าง ๆ เช่น กลิ่น เสียงดัง  ความอับชื้น  ฝุ่นละออง
– เสียสุขภาพจิต
– เซื่องซึม เฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น
ผลจากการปฏิบัติ
– สถานที่ปฏิบัติงานร่มรื่น
– เครื่องและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
– สุขภาพกายและจิตดี
สร้างนิสัย
เป็นการปฏิบัติ 4 ส ข้างต้นจนเกิดทักษะและติดเป็นนิสัยของตนเอง
ความหมาย : มีนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น รักความสะอาด
มีระเบียบวินัย  คำนึงถึงความปลอดภัย และยึดถือกฏของโรงฝึกงาน เป็นต้น

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 12, 2011 in งานช่าง ม.2

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: