RSS

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่าง

11 ส.ค.

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

งานช่างพื้นฐานเป็นงานช่างง่าย ๆ       ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง     และเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน     ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ๆ   ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม สิ่งของ
เครื่องใช้ในบ้านเล็กน้อย ๆ เช่น ซ่อมโต๊ะ-เก้าอี้     เปลี่ยนก๊อกน้ำ  ต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
ซึ่งมีประโยชน์คือ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและช่วยแก้ปัญหาในครอบครัว
ได้…

ลักษณะของงานช่างพื้นฐาน
หากจะแบ่งตามลักษณะของงาน  สามารถแบ่งงานช่างพื้นฐานออกได้เป็น 7 งาน  ดังนี้
1.  งานออกแบบ
2.  งานไฟฟ้า
3.  งานประปา
4.  งานไม้
5.  งานปูน
6.  งานโลหะ
7.  งานสี

ซึ่งงานช่างพื้นฐานแต่ละงานมีลักษณะของงานที่แตกต่างกัน พอสรุปได้ดังนี

งานออกแบบ
งานออกแบบเป็นการถ่ายทอดความคิด    จินตนาการของผู้ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ความคิด
ออกมาเป็นรูปภาพด้วยการใช้เส้นแบบต่าง  ๆ เช่นเส้นตรง  เส้นโค้งหรือจุด  เพื่อสร้างแบบภาพ
สื่อความหมายให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจตรงกันกับผู้ออกแบบ  โดยมีการกำหนดเป็นสัญลักษณ์หรือ
รูปภาพต่าง ๆ เพื่ออธิบายความหมายของแบบให้เข้าใจ เช่นสมชายเขียนแบบเก้าอี้ที่เขาต้องการ
สร้าง  โดยใช้เส้นต่าง ๆ ประกอบกันเป็นแบบของเก้าอี้ แต่สมชายไม่มีความถนัดในงานช่างไม้
เขาจึงนำแบบที่เขาเขียนไปให้ช่างไม้เป็นคนจัดทำเก้าอี้ให้  เป็นต้น  ลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของ
งานออกแบบคือ  แบบที่คิดขึ้นนี้อาจเป็นแบบที่นำไปสร้างเป็นชิ้นงานได้จริง หรือเป็นเพียงแบบ
ในจินตนาการก็ได้

งานไฟฟ้า
งานไฟฟ้า  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า  เรียนรู้ถึงลักษณะและหน้าที่ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจร  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  รวมถึงการตรวจซ่อมวงจรไฟฟ้าในบ้าน
เบื้องต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก  เพราะไฟฟ้าถึงจะมีคุณอนันต์ แต่ถ้า
หากใช้ไม่ถูกต้อง หรือประมาทเลินเล่อ ผู้ปฏิบัติก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ ฉะนันจึงต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อมงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าด้วย

งานประปา
งานประปา  ในบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้งานช่างประเภทอื่น ๆ  เพราะชีวิตประจำวันของเราต้อง
เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำเพื่ออุปโภค  หรือบริโภค  ซึ่งงานประปาจะเกี่ยวข้องกับการอ่านแบบประปา
การวางแผนในการต่อท่อ  วิธีการต่อท่อแบบต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานประปา ถ้า
ผู้ปฏิบัติมีความรู้และทักษะในงานประปาดีแล้ว  ย่อมทำให้ประหยัดทั้้งเงินและเวลาในการซ่อม
บำรุงหรือขยายระบบประปาภายในบ้านได้

งานปูน
งานปูนเป็นงานที่ทุกคนควรศึกษา และสามารถพัฒนาทักษะเป็นงานอาชีพได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติ
งานปูนพื้นฐานสามารถที่จะปฏิบัติเองได้ เช่น  การซ่อม  สร้างหรือบำรุงรักษาส่วนต่าง ๆ ของบ้าน
ที่ทำมาจากปูนได้  ต้องอาศัยความรู้และเข้าใจในเรื่องของปูน  เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง และ
สามารถจัดหาวัสดุและนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

งานโลหะ
งานโลหะเป็นงานที่ต้องอาศัย ทักษะ  แรงกาย และความอดทน ความประณีตรวมถึงทักษะ เทคนิค
และวิธีการ ประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างสูง งานที่ทำจึงจะมีคุณภาพดีและเกิดความปลอดภัย
ในการทำงาน
ปัจจุบัน ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคารบ้านเรือน ล้วนแต่ประกอบด้วยโลหะ  การเรียนรู้เรื่องโลหะ
จึงมีความจำเป็นเพื่อที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถสร้างดัดแปลง  ซ่อมแซมส่วนประกอบหรือเครื่องใช้ที่เป็น
โลหะได้อย่างสวยงานและเหมาะสม

งานสี
เป็นงานขั้นตอนสุดท้ายของงานช่าง  เพราะงานสีเป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้น
กับผู้ใช้เครื่องใช้นั้น และยังช่วยยึดอายุการใช้งานของชิ้นงานนั้น ๆ ได้ด้วย  แต่ผู้ปฏิบัติก็ควรที่จะมี
ความรู้และเข้าใจในชนิดและประเภทของสี  เพื่อสามารถเลือกใช้สีได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเลือก
ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานสีได้อย่างเหมาะสมด้วย จึงจะทำให้การปฏิบัติงานสีนั้นเกิดประสิทธิภาพ
ซึ่งงานสีนี้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง

คำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว


Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 11, 2011 in งานช่าง ม.2

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: