RSS

5. การออกแบบ

คำชี้แจง : นักเรียนศึกษาเรื่องการออกแบบจากนั้นตอบคำถามในตอนท้าย


การออกแบบ เป็นการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์   ที่ถ่ายทอดหรือสร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อต้องการสร้างหรือผลิตชิ้นงานนั้น    โดยการร่างแบบหรือเขียนแบบออกมา
แล้วนำไปให้ช่างทำการอ่านแบบและสร้างชิ้นงาน   การอ่านแบบเป็นการศึกษาถึง
รูปร่างลักษณะรายละเอียดของชิ้นงาน เพื่อต้องการทราบถึงความสัมพันธ์และวัสดุ
ตลอดจนงบประมาณราคา และเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างชิ้นงาน Read the rest of this entry »

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 13, 2011 in งานช่าง ม.2

 

4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานจะต้องรีบทำการช่วยเหลือเบื้องต้น
ผู้บาดเจ็บทันที เช่น ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานถูกของมีคมบาด มีเลือดไหล ก็ควรทำการห้าม
เลือดก่อน หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดบาดแผล แล้วจึงนำส่งสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล
ต่อไป  ซึ่งมีหลักที่ควรยึดถือปฏิบัติในเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 12, 2011 in งานช่าง ม.2

 

3. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง (ตอนที่ 2)

คำชี้แจง :  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามในตอนท้าย


ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  ควรจะยึดหลักที่เรียกว่า  5 ส.  ได้แก่

  • สะสาง
  • สะดวก
  • สะอาด
  • สุขลักษณะ  และ
  • สร้างนิสัย

ซึ่งหลักการ 5 ส  ทั้ง 5 ข้อนี้เป็นหลักการที่ใช้สากล ทั่วไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ
เพื่อให้มีผลเป็นที่พึงพอใจ  โดยสรุปได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 12, 2011 in งานช่าง ม.2

 

2.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง(ตอนที่ 1)

ให้นักเรียนศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามในช่วงท้าย

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน  ความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง
เพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าผู้ปฏิบัติงานสามารถบรรลุผลในการทำงานแต่ตัวเองได้
รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานในครั้งนั้น ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องรู้จักวิธี
ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ  ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเบื่องต้นได้ Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 12, 2011 in งานช่าง ม.2

 

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่าง

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

งานช่างพื้นฐานเป็นงานช่างง่าย ๆ       ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง     และเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน     ซึ่งเป็นเรื่องง่าย ๆ   ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม สิ่งของ
เครื่องใช้ในบ้านเล็กน้อย ๆ เช่น ซ่อมโต๊ะ-เก้าอี้     เปลี่ยนก๊อกน้ำ  ต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
ซึ่งมีประโยชน์คือ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและช่วยแก้ปัญหาในครอบครัว
ได้… Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 11, 2011 in งานช่าง ม.2